Feidhm

 

Baineann dhá chatagóir ar leith le príomhfheidhmeanna an SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas:

Lear seirbhísí tacaíochta ICT a chur ar fáil do scoileanna.

 1. Forbairt beartais, feidhmeanna straitéiseacha agus
 2. feidhmeanna riaracháin.

Seirbhísí tacaíochta ICT a chur ar fáil do scoileanna

 • Comhairle agus tacaíocht ábhartha nua i dtaobh ICT a thabhairt do scoileanna maidir le réimse teicneolaíochtaí cuí
 • An Clár Leathanbhanda le haghaidh Scoileanna a chomhordú do gach bunscoil agus iar-bhunscoil, agus an Deasc Seirbhísí Leathanbhanda a láimhseáil mar phointe teagmhála amháin do scoileanna chun tacú le soláthar ábhair ar líne agus acmhainní foghlama
 • Clár cuimsitheach náisiúnta um fhorbairt ghairmiúil leanúnach a cheapadh agus a sholáthar do mhúinteoirí chun cabhrú leo ICT a chomhtháthú san fhoghlaim agus sa teagasc
 • Tacú le húsáid, le cur i bhfeidhm agus le forbairt na n-ábhar digiteach a bhaineann le curaclam na hÉireann agus an méid sin a chur chun cinn trí fhorbairt leanúnach ar Scoilnet mar shuíomh tairsí, a thugann rochtain ar na mílte acmhainn a bhaineann le curaclam na hÉireann a ndéanann múinteoirí léirmheas orthu.
 • trí mheasúnú agus trí fhorbairt na n-acmhainní agus na n-ábhar digiteach (lena n-áirítear bogearraí) agus comhpháirtíochtaí tionscadail
 • Cláir i leith sábháilteacht Idirlín agus modúil ábhair a fhorbairt agus comhairle a thabhairt maidir le forbairt agus le húsáid na bPolasaithe Úsáide Inghlactha (AUPanna) i scoileanna
 • Tacú le ceannaireacht i scoileanna a mhéid agus a bhaineann sí le pleanáil ríomhfhoghlama agus í a éascú
 • Tacú le húsáid nuálach agus le comhtháthú ICT sna Scoileanna trí threoirthionscadail
 • Seirbhís chomhairle ghinearálta i dtaobh ICT a thabhairt do scoileanna ar an nguthán, i ríomhphost agus ar an suíomh Idirlín.

Forbairt beartais, feidhmeanna straitéiseacha agus feidhmeanna riaracháin

 • Comhairle a thabhairt agus tograí beartais a fhorbairt don Roinn Oideachais agus Scileanna (DES) faoi shaincheisteanna a bhaineann le forbairt agus le húsáid ICT i gcóras oideachais na hÉireann Tacaíocht a thabhairt don Aire i dtaca le saincheisteanna straitéiseacha a bhaineann le ICT agus le hoideachas
 • Faisnéis agus comhairle a thabhairt do ghníomhaireachtaí oideachais eile i dtaobh ICT san oideachas
 • Comhtháthú ICT san oideachas a spreagadh in eagraíochtaí agus i ngníomhaireachtaí eile agus in earnáil na tionsclaíochta
 • Nuálaíochtaí curaclaim a chur chun cinn chun an fhoghlaim a chur chun feabhais trí úsáid a bhaint as ICT sa seomra ranga
 • Taighde a dhéanamh ar na húsáidí is fearr as ICT san oideachas agus ar stádas ICT san oideachas go náisiúnta
 • Rannpháirtíocht na hÉireann a choimeád i dtionscadail an Aontais Eorpaigh agus i dtionscadail idirnáisiúnta a bhaineann le ICT agus le hoideachas
 • Páirt a ghlacadh san obair a dhéanann raon leathan grúpaí oibre agus coistí náisiúnta agus idirnáisiúnta agus cur leis an obair sin
 • An maoiniú le haghaidh riar sheirbhís tacaíochta ICT na scoileanna a láimhseáil