Sábháilteacht Idirlín

Webwise 150x100 image

Déanann Webwise, Ionad na hÉireann d’Idirlíon Níos Sábháilte, úsáid shábháilte fhreagrach an Idirlín agus gléasanna soghluaiste a chur chun cinn i measc páistí agus daoine óga. Tá sé á chómhaoiniú ag Clár Sábháilteachta Idirlín an Aontais Eorpaigh agus ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Is é is aidhm dúinn a chinntiú go bhfuil páistí, daoine óga, scoileanna agus tuismitheoirí eolach ar na tairbhí, agus ar na rioscaí, a bhaineann leis an Idirlíon. Téigh chuig www.webwise.ie chun féachaint ar ár bhfaisnéis, ar ár gcomhairle agus ar ár n-acmhainní oideachasúla maidir le Sábháilteacht Idirlín.

 

Cad is féidir le scoileanna a dhéanamh chun úsáid shábháilte an Idirlín a chur chun cinn?

Is féidir leis an Idirlíon agus leis na meáin dhigiteacha cúnamh a thabhairt dár ndaltaí foghlaim, cruthú agus cumarsáid a dhéanamh ar dhóigheanna nach rabhamar in ann a shamhlú nuair a bhíomar níos óige.  Tá an domhan ar líne ina chuid mhór dá saol sa lá atá inniu ann – tá siad “ag fás aníos i ndomhan digiteach”; tá an teicneolaíocht mórthimpeall orthu i ngach gné dá saol.

Tá dualgas cúraim ar scoileanna dá gcuid daltaí, lena n-áirítear cabhrú le páistí agus le daoine óga úsáid shábháilte fhreagrach a bhaint as teicneolaíochtaí nua digiteacha, cibé áit nó cibé am a théann siad ar líne.

Eochairscileanna saoil do pháistí agus do dhaoine óga sa lá atá inniu ann iad scileanna litearthachta digití.  Caithfidh siad bheith eolach ar na meáin agus ar na nithe seo a leanas: conas cuardach a dhéanamh ar ábhar ar líne go héifeachtach; conas ábhar ar líne a mheas go héifeachtach; conas faisnéis agus cáil phearsanta a chosaint; an gá go mbeadh meas acu ar chóipcheart agus ar mhaoin intleachtúil; na háiteanna ina bhfaighfear cúnamh má thagann deacrachtaí chun cinn. Tá sé de chumas ag scoileanna cúnamh a thabhairt do pháistí agus do dhaoine óga na scileanna seo a fhorbairt, agus ba cheart dóibh deiseanna a lorg sa churaclam ar fad le teachtaireachtaí sábháilteachta ar líne a threisiú.

Féadfaidh an scoil an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • Polasaí Úsáide Inghlactha (AUP) um Shábháilteacht Idirlín a chur i bhfeidhm agus a nuashonrú.
  • Oideachas a chur ar dhaltaí faoi conas a bheith sábháilte ar líne agus nuair a bhíonn siad ag baint úsáid as ICT.
  • Bheith páirteach i gcóras scagtha/monatóireachta ábhair.

Acceptable Usage Policy
Polasaithe Úsáide Inghlactha (AUPanna)
Téigh chuig Webwise chun faisnéis agus teimpléid AUP a fheiceáil mar aon le hacmhainní oideachasúla chun an AUP a theagasc do dhaltaí.  Níor mhór go mbeadh AUP na scoile agus na nósanna imeachta a ghabhann leis inrochtana do na daltaí, i dteanga a thuigeann siad, má tá siad chun leas a bhaint as.  Cuideoidh plé ar na codanna ábhartha den AUP leis na daltaí Rialacha um Úsáid Fhreagrach dá seomra ranga a dhréachtú agus a chomhaontú.

Internet Safety Classroom-ready Internet safety teaching and learning resources
Sábháilteacht Idirlín – acmhainní teagaisc agus foghlama um Shábháilteacht Idirlín atá réidh le teagasc i seomraí ranga
Cláir Oideachais na Scoile Uile
Téigh chuig Webwise chun acmhainní teagaisc agus foghlama um Shábháilteacht Idirlín atá réidh le teagasc i seomraí ranga a fheiceáil. Cruthaíodh iad le cur ar chumas na ndaltaí an úsáid a bhaineann siad as an Idirlíon a phlé agus le heolas a thabhairt dóibh faoi conas iad féin agus daoine eile a chosaint nuair a bhíonn siad ar líne.  Chruthaigh Webwise, agus é ag oibriú le grúpaí tacaíochta do mhúinteoirí bunscoile agus do mhúinteoirí iar-bhunscoile, acmhainní seomra ranga atá mapáilte de réir an churaclaim agus de réir an Chreata don TFC de chuid CNCM.
.
Internet Safety Content Filtering
Sábháilteacht Idirlín – Scagadh Ábhair
Scagadh Ábhair i Scoileanna
Téigh chuig Webwise chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi scagadh ábhair.  Cé go dtairgeann an Clár Leathanbhanda le haghaidh Scoileanna, a bhainistíonn SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas, leathanbhanda do scoileanna uile na hÉireann inar féidir an t-ábhar a scagadh, úsáideann daltaí sa lá atá inniu ann fóin chliste agus gléasanna pearsanta atá cumasaithe don Idirlíon go mion minic.  Tá páistí in ann dul ar líne ar roinnt mhaith bhealaí, e.g. trína gconsól cluichí, trína ríomhaire glúine, trína nguthán. Cé go bhfuil an-luach teagaisc agus foghlama ag baint leis na “ríomhairí ina bpóca”, ní bheidh siad ina gcuid de ghréasán na scoile agus ní bheidh siad faoi réir scagadh ábhair an Chláir Leathanbhanda le haghaidh Scoileanna dá bharr.  Má chuirtear oideachas orthu faoi úsáid shábháilte eiticiúil fhreagrach a bhaint as an Idirlíon, ullmhófar iad le haghaidh saol “neamhscagtha” ar líne a bhíonn ar siúl i gcónaí.
Ba chóir don scoil na trí straitéis thuas a chur le chéile in áit a bheith ag brath an iomarca ar cheann amháin acu d’fhonn cuidiú le daltaí a bheith ina n-úsáideoirí sábháilte freagracha as an Idirlíon agus le cuidiú leo éirí níos liteartha ó thaobh na teicneolaíochta digití de.