Foilseacháin/Tuarascálacha Eile

Rinneadh roinnt tuarascálacha tábhachtacha a bhaineann le ICT a fhoilsiú le blianta beaga anuas. Tá siad sin liostaithe thíos.

 

Ag Infheistiú go hÉifeachtach i dTeicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide i Scoileanna, 2008-2013
Tuarascáil an Ghrúpa Straitéise a cheap an tAire Oideachais agus Scileanna chun comhairle a thabhairt faoi na tosaíochtaí d’infheistíocht sa chlár TFC ar Scoil, ag féachaint do na tosca atá tábhachtach maidir le ICT a chomhtháthú go rathúil san fhoghlaim agus sa teagasc.

Blueprint for the Future of ICT in Irish Education
Agus í ag cur leis an rath ó thaobh forfheidhmiú beartais de, d’fhoilsigh an Roinn “Blueprint for the Future of ICT in Irish Education – a three-year strategic action plan 2001 – 2003” (Nollaig 2000), ina leagtar amach plean gníomhaíochta straitéiseach trí bliana don chlár TFC ar Scoil. Cé gur aithníodh roinnt réimsí nua agus athruithe riachtanacha a bhfuiltear ag díriú orthu, is ionann na croíchuspóirí beartais agus na tosaíochtaí forfheidhmithe don dá bheartas.

The Impact of Schools IT 2000.pdf (size 2.3 MB)
Tuarascáil an Choiste Náisiúnta Chomhairligh um Beartas agus Forbairt agus Moltaí don Aire Oideachais agus Eolaíochta

TFC i Scoileanna – Staidéir Mheastóireachta na Cigireachta
Tuarascáil mheastóireachta a d’ullmhaigh Cigireacht na Roinne. Agus í bunaithe ar chás-staidéir a rinneadh i mbreis agus caoga scoil, ar chigireachtaí a rinneadh i mbreis agus 180 scoil, agus ar fhianaise a bailíodh ó shuirbhéanna a rinneadh ar bheagnach 1400 múinteoir, ar bhreis agus 900 príomhoide agus ar bhreis agus 900 dalta, tá an tuarascáil TFC i Scoileanna ar an gcéad mhórstaidéar ar an tionchar atá á imirt ag ICT ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna na hÉireann.

Lámhleabhar Ríomhfhoghlama
Tugtar breac-chuntas i Lámhleabhar Ríomhfhoghlama an NCTE ar an bpróiseas a bhaineann le pleanáil don Ríomhfhoghlaim i do scoil. Cuireadh i dtoll a chéile é i gcomhairle leis na tionscnaimh um pleanáil forbartha scoile atá ar siúl ar leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile (an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí agus an Tionscnamh um Pleanáil Forbartha Scoile/an tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal). Tugtar treoir chéim ar chéim sa lámhleabhar ar fhorbairt Phlean Ríomhfhoghlama na scoile agus tugtar breac-chuntas ann ar phríomhfheidhmeanna agus ar phríomhfhreagrachtaí na ndaoine uile a bhfuil baint acu le forbairt an phlean.

Plean Oibre r-Fhoghlama
Is uirlis phleanála í an Plean Oibre r-Fhoghlama a dearadh chun cuidiú leis an staid ina bhfuil do scoil faoi láthair maidir le Ríomhfhoghlaim a aithint, agus maidir lenar mhaith léi a bhaint amach.

In-service Seminar For Post Principals: Planning for ICT.pdf (size 6 MB)
Ó Shamhain 2010 go Feabhra 2011, d’eagraigh an NCTE clár seimineár inseirbhíse ar fud na tíre do phríomhoidí iar-bhunscoile ar phleanáil le haghaidh ICT sa scoil. Ba é aidhm an tseimineáir léargas ginearálta a thabhairt do Phríomhoidí faoina bhfuil i gceist le pleanáil le haghaidh ICT agus le roinnt comhairle agus faisnéis phraiticiúil a thabhairt faoi na tacaíochtaí ar a bhfuil fáil agatsa agus ag do chuid múinteoirí leis an úsáid a bhaintear as ICT a bhreisiú san fhoghlaim agus sa teagasc.

Caithfidh Adobe Reader a bheith suiteáilte agat le go mbeidh tú ábalta amharc ar cháipéisí PDF ar do ríomhaire.
Caithfidh Microsoft Word/Excel nó amharcóir Word/Excel a bheith suiteáilte agat le go mbeidh tú ábalta amharc ar cháipéisí Word/Excel.
Tá naisc a ligeann duit na hamharcóirí saor in aisce sin a íoslódáil le fáil ar bharr an leathanaigh ar dheis.