Ábhair Chur Chun Cinn

Is minic a dhéanann tionscnaimh éagsúla de chuid SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas (an NCTE roimhe seo) ábhair chur chun cinn, ar nós póstaer, a eisiúint do scoileanna nó ag comhdhálacha agus seimineáir. Tá roinnt díobh sin ar fáil lena n-íoslódáil agus lena bpriontáil amach.

 

PDST Digital Technology Supports for Schools.pdf (size 2.2 MB)

Supports available from PDST Technology in Education and the PDST Digital Technologies team to support the embedding of digital technologies into practice.

ICT a úsáid sa teagasc agus san fhoghlaim - leabhrán - 2012-13

Tugtar breac-chuntas sa leabhrán ar an réimse cúrsaí a bhaineann le húsáid ICT sa teagasc agus san fhoghlaim agus atá ar fáil ó SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas. Cuirtear gach ceann de na cúrsaí sin ar fáil trí ghréasán na n-ionad oideachais agus ar líne. Díríonn na cúrsaí ICT a thairgtear ar chomhtháthú ICT sa seomra ranga agus ar thús áite a thabhairt d’úsáid ICT sa litearthacht, san uimhearthacht, i riachtanais speisialta oideachais agus i bhfeabhsú scoile.

 

SMearbhileoga cur chun cinn agus póstaeir chur chun cinn de chuid Scoilnet

Scoilnet Promotional Materials imageScoilnet Promotional Flyer: Scoilnet Primary (English)

Scoilnet Promotional Flyer: Scoilnet Bunoideachas (Gaeilge)

Scoilnet Promotional Flyer: Scoilnet Post Primary (English)

Scoilnet Promotional Flyer: Scoilnet Iar-Bhunoideachais (Gaeilge)

Scoilnet Promotional Flyer: French.ie Promotional Poster

Scoilnet Promotional Flyer: German.ie Promotional Poster

Scoilnet Promotional Flyer: Former Primary Promotional Poster