Skip to main content

Sábháilteacht Idirlín a Theagasc sa Seomra Ranga OSPS (Iar-bhunscoileanna).

Sonraí an Chúrsa

Infhaighteacht

Am téarma, Oscailte Anois

Sector

Iar-bhunscoileanna

Dáta

19-08-2022 go 26-05-2023

Am staidéir

3 uair an chloig

Sprioclucht féachana

Múinteoirí iar-bhunscoile ar mian leo sábháilteacht idirlín a chuimsiú ina gcuraclam OSPS nó laistigh de mhodúl na hIdirbhliana

Áiteanna

Gan teorainn

Tá sé mar aidhm leis an gcúrsa seo na scileanna agus an mhuinín a thabhairt duit chun feasacht a mhúscailt agus cosc a chur ar iompar ar líne do dhaltaí a d’fhéadfadh a bheith díobhálach trí churaclam OSPS a chur chun feidhme ar leibhéil na Sraithe Sóisearaí, na hIdirbhliana agus na Sraithe Sinsearaí.

Úsáidfidh agus oiriúnóidh tú acmhainní Webwise saor in aisce a mheallann daltaí chuig ábhair a bhaineann lena saol agus atá tábhachtach dá bhfolláine.

Déileálann na hacmhainní Webwise sa chúrsa seo le hábhair amhail íomhánna míchuí a roinnt, ciapadh ar líne agus caidreamh níos dearfaí a fhorbairt lena chéile.

Torthaí Foghlama

Faoi dheireadh an cheachta seo, ba cheart go mbeifeá in ann an méid seo a leanas a chur i gcrích:

 • Beart a dhéanamh sa seomra ranga chun feasacht a mhúscailt agus iompar ar líne a d’fhéadfadh a bheith díobhálach a chosc.
 • Foghlaimeoirí a chur ar a gcumas contúirtí agus bagairtí i dtimpeallachtaí digiteacha a thuiscint.
 • Foghlaimeoirí a chur ar a gcumas iad féin agus daoine eile a chosaint ar chontúirtí a d’fhéadfadh a bheith i dtimpeallachtaí digiteacha.
 • Acmhainní oiriúnacha a roghnú chun aghaidh a thabhairt ar thopaicí ábhartha maidir le sábháilteacht idirlín agus an curaclam OSPS a chur chun feidhme.
 • Acmhainn dhigiteach atá ann cheana a mhionathrú agus a chur in eagar agus do chomhthéacs foghlama agus do shainchuspóir foghlama á gcur san áireamh.
 • Freagairt láithreach ar bhealach héifeachtach nuair atá folláine foghlaimeoirí i mbaol i dtimpeallachtaí digiteacha.

Ábhar an Chúrsa

Áirítear é seo a leanas i measc ábhar an chúrsa:

 • Ceacht idirghníomhach ar líne, lena n-áirítear bheith eolach faoi acmhainní Webwise san áireamh.
 • Físeán dea-chleachtais ina dtaispeántar an dóigh a n-úsáideann scoil acmhainní Webwise agus a ghlacann sí páirt i Lá Idirlín Níos Sábháilte.
 • Agallamh le saineolaí curaclaim OSPS.
 • Gníomhaíocht bunaithe sa seomra ranga, lena gcuirtear acmhainn sábháilteachta idirlín ar líne in oiriúint lena húsáid i gcomhthéacs do scoile.
 • Comhpháirt mhachnaimh agus plé le rannpháirtithe eile an chúrsa.

Riachtanais

Riachtanais Theicniúla: Ceangal láidir leathanbhanda idirlín agus ríomhaire glúine, pc deisce nó táibléad (a bhfuil an leagan is déanaí de Chrome, Firefox nó Safarí suiteáilte air).

Teastas

Bronnfar teastas cúrsa ar an té a chríochnaíonn an cúrsa seo.

B’fhéidir go mbeifeá in ann an cúrsa seo a chur san áireamh mar uaireanta Pháirc an Chrócaigh, le cead bhainistíocht na scoile, go háirithe i dtaca le deich gcinn d’uaireanta an chloig ‘Pháirc an Chrócaigh’ a mbeadh cead iad a úsáid ar bhonn aonair nó i ngrúpaí beaga (Ciorclán 0042/2016 Bunscoile agus Ciorclán 045/2016 Iar-Bhunscoile).

Clárú Na Nuachtlitreach