Skip to main content

Sonraí an chúrsa

Infhaighteacht

Ag Teacht go Luath, An samhradh

Sector

Bunscoileanna

Dátaí an Chúrsa

04-07-22 go 21-07-22

Am Staidéir

20 uair an chloig

Sprioclucht Féachana

Gach múinteoir

Áiteanna

Teoranta

Baineann an cúrsa samhraidh seo le húsáid na teicneolaíochta digití chun múineadh faoi ghníomhú ar son na haeráide agus inbhuanaitheacht i do sheomra ranga. Ag baint úsáide as acmhainní d’ardchaighdeán ó mhol Scoilnet le haghaidh OFI (Oideachas le haghaidh Forbartha Inbhuanaithe), cuirfidh sé spreagadh agus smaointe ar fáil chun na topaicí seo a fhíorú. Foghlaimeoidh tú conas acmhainn ilmheán aeráid-bhunaithe a chruthú, ag roghnú ó fhormáidí lena n-áirítear físeán, nuachtlitreacha agus podchraoltaí. Beidh deis agat freisin acmhainní aeráid-bhunaithe a thaiscéal agus a mheasúnú le haghaidh do ranga.

Torthaí Foghlama

Faoi dheireadh an chúrsa seo, ba cheart go mbeifeá in ann an méid seo a leanas a chur i gcrích:

 • acmhainní oideachais d’ardchaighdeán ar líne maidir leis an aeráid agus an inbhuanaitheacht a aithint
 • acmhainní ar líne a oiriúnú agus a mhionathrú le haghaidh do sheomra ranga
 • an teicneolaíocht dhigiteach a úsáid chun tacú le timpeallacht chuimsitheach foghlama
 • cloí le cóipchearta agus tú ag úsáid acmhainní ar líne agus cóipcheart a chur i bhfeidhm ar do shaothar féin
 • acmhainn ilmheán aeráid-bhunaithe a chruthú agus a chomhroinnt
 • glacadh le cleachtais shábháilte eiticiúla agus iad a mhúineadh nuair atá an teicneolaíocht dhigiteach in úsáid i do sheomra ranga
 • Plean Gníomhaithe don Fhoghlaim Dhigiteach a chruthú chun tacú le hOFI i do sheomra ranga nó scoil

Ábhar an Chúrsa

Tá cúig mhodúl sa chúrsa seo.

 1. Acmhainní ar líne faoin aeráid atá oiriúnach a roghnú
 2. Acmhainní ar líne faoin aeráid a bhainistiú agus a úsáid
 3. Tionscadal ilmheán ar an aeráid a phleanáil agus a chruthú
 4. Uirlisí measúnachta ar líne a úsáid
 5. Sábháilteacht ar líne, pleanáil don fhoghlaim dhigiteach agus na chéad chéimeanna eile

Riachtanais

Riachtanais an rannpháirtí: Ní mór don rannpháirtí ardchaighdeán rannpháirtíochta bríche a bheith acu ar an gcúrsa seo chun é a chur i gcrích i gceart. Áirítear leis seo páirt a ghlacadh i réimse comhráite ar líne, cumarsáid a dhéanamh le chomh-rannpháirtithe agus an teagascóir chomh maith le roinnt tascanna a chur i gcrích (m.sh., imlíne ceachta, loga machnamhach foghlama agus Taifead Foghlama). Cuimseofar riachtanais sannaithe eile le linn an chúrsa.

Tabhair ar d’aire freisin riachtanais na Roinne Oideachais, a deir gur sa chás gur chláraigh rannpháirtí le haghaidh níos mó ná cúrsa amháin (le soláthraí cúrsa ar bith), ní féidir na cúrsaí a chur i gcrích ach go comhleanúnach seachas i gcomhthráth.

Gléas:  Ríomhaire glúine, pc deisce nó táibléad* a bhfuil an leagan is déanaí de Chrome, Firefox nó Safari suiteáilte air. D’fhéadfadh go mbeadh micreafón ionsuite nó seachtrach, nó fón cliste, riachtanach chun fuaim a thaifeadadh do mheasúnacht aonarach (agus sin amháin). Caithfidh ceangail láidir leathanbhanda idirlín a bheith agat.

*Oibreoidh an chuid is mó de ghléasanna táibléid go maith le bogearraí ár gcúrsa ach is féidir nach mbeidh roinnt gléasanna, atá níos sine, comhoiriúnach. Ná húsáid fón cliste chun an cúrsa seo a chur i gcrích le do thoil.

 

Bogearraí/Aipeanna: Cé go bhfuil an cúrsa seo saor in aisce, áirítear leis an ábhar samplaí de réimse leathan aipeanna agus teidil bogearraí a fheidhmíonn mar eiseamláirí, agus bíonn costas ar roinnt acu. Chomh maith leis seo, ní mór do gach rannpháirtí cúrsa cuntas a chruthú le ceann de rogha aipeanna (saor in aisce nó le costas) ar son cruthú agus comhroinnt acmhainní.

Suirbhé Tionchair san Fhómhair agus Machnamh

Iarrfar ar rannpháirtithe a chláraíonn don chúrsa seo páirt a ghlacadh i suirbhé (tionchair) leantach agus i gcúrsa gairid le haghaidh machnaimh agus comhroinnte san fhómhair, ar “Úsáid Teicneolaíochtaí Digiteacha sa Seomra Ranga Bunscoile”. Cuirfidh seo rannpháirtithe ar a gcumais machnamh a dhéanamh ar a gcuid cleachtais, agus a n-eispéiris maidir le cur i bhfeidhm na rudaí a bheidh foghlamtha acu ina seomraí ranga féin a roinnt le múinteoirí eile a mbeidh an cúrsa samhraidh curtha i gcrích acu.

Níl ach 45 nóiméad ag teastáil uait don dá mhír seo.

Teastas

Bronnfar teastas cúrsa ar an té a chríochnaíonn an cúrsa seo. Tá an cúrsa seo faofa le haghaidh laethanta EPV.

Critéir an Chúrsa (léigh seo roimh chlárú)

Caithfidh gach rannpháirtí glacadh lenár dtéarmaí seirbhíse (fuinneog nua) agus rochtain á déanamh ar ár n-ardán foghlama do chúrsaí ar líne den chéad uair, a chlúdaíonn gealltanais agus dualgais ríthábhachtacha an rannpháirtí chomh maith líne cód iompair an rannpháirtí i ndáil le rannpháirtíocht sa chúrsa.

Trí chlárú don chúrsa seo, glacann tú leis na nithe seo a leanas freisin:

 • Caithfidh go n-áireofar leis na huaireanta a chaithfear ar an gcúrsa íosmhéid de 10 n-uaire ar líne taobh istigh de chúrsa ‘An Teicneolaíocht san Oideachas’ de chuid an SFGM (ar ár n-ardán foghlama), de réir uathríomh na n-uaireanta ar líne a dhéanann ár n-ardán foghlama. Ní rud beacht é ríomh na n-uaireanta ar líne toisc go dtéann go leor gnéithe inathraitheacha i bhfeidhm air, ach cloífear le huathríomh na n-uaireanta ar líne seo.
 • Ní cheart do rannpháirtithe na hacmhainní/naisc a chruthaítear agus a chomhroinntear trí ardáin eile (m.sh., Conairí Foghlama Scoilnet agus aipeanna Físeáin) a scriosadh go dtí tar éis an 9 Meán Fómhair, 2022.
 • Caithfidh rannpháirtithe an cúrsa a thosú ar a laghad 36 uair roimh dhúnadh an chúrsa.
 • Deartar agus tugtar na cúrsaí de réir critéir dhiana na Roinne Oideachais (RO) agus riachtanais riaracháin is gá a chomhlíonadh, de réir an Leabhráin do Sholáthraithe maidir le Cúrsaí Samhraidh 2022.

(ceannteideal in easnamh ach cuir ábhar leis mar atá thíos)

 

An bhfuil sonraí do chuntais Scoilnet ligthe i ndearmad agat?

Níl cuntas ar bith agat? Cláraigh ar leathanach Cláraithe an Chuntas Scoilnet.

Scaoilfear áiteanna in dhá chuid ar an 10 Bealtaine: an chéad leath ar 11:30r.n. agus an dara leath ar 3:30i.n., mar sin de mura n-éiríonn leat leis an gcéad chuid, bain triail arís as ar/tar éis 3:30i.n. Beidh an clárú ar oscailt go dtí go líonfar gach áit.

Nótaí tábhachtacha – réamhchlárú:

 • Ní féidir le rannpháirtithe ach clárú do chúrsa amháin
 • Má dhéanann tú iarracht clárú do níos mó ná cúrsa amháin, díchlárófar thú ó gach cúrsa seachas cúrsa amháin.
 • Agus tú cláraithe, ní féidir leat d’áit a aistriú le comhghleacaí agus ní féidir leat athrú go cúrsa/dáta cúrsa eile.

Conas clárú:

 • Caithfidh rannpháirtithe atá ag clárú do chúrsa ar líne den chéad uair próifíl úsáideora a chruthú anseo roimh chlárú.
 • Ar mhaithe le clárú tapa éasca a bhaint amach, moltar do gach rannpháirtí féideartha logáil isteach chuig deais na gcúrsaí ar líne atá agat roimh ré.
 • Bí réidh chun an nasc a roghnú chun clárú (thíos) ag 11:30r.n. nó 3:30i.n.ar an 10 Bealtaine (nó níos moille má tá áiteanna fós ar fáil).
 • Nuair a éireoidh leat clárú, gheobhaidh tú teachtaireacht fáilte ar an scáileáin agus deimhniú ríomhphoist (seiceáil an fillteán turscair!)

Clárú Na Nuachtlitreach